ปิด

ต้นทุนด้านแรงงาน : แรงงานไร้ทักษะ และแรงงานกึ่งมีทักษะด้านอุตสาหกรรมการผลิต

ต้นทุน

กรุงเทพมหานคร

ชลบุรี

ระยอง

พระนครศรีอยุธยา

ปราจีนบุรี

ค่าแรงขั้นต่ำ (ตามกฎหมาย) 325 330 330 320 318
ค่าดัชนี 102% 104% 104% 101% 100%
ค่าแรงตามจริง (ราคาตลาด) 325-375 330-380 330-380 320-368 318-365
ค่าใช้จ่ายต่างๆ 70-140 75-145 75-145 60-120 60-120
ค่าประกันสังคม 16.25-18.75 16.50-19.00 16.50-19.00 16.00-18.40 15.90-18.25
รวมต้นทุนทั้งหมด (สำหรับบริษัท) 411-534 422-544 422-544 396-506 394-503
ค่าเฉลี่ย 473 483 483 451 449
ค่าดัชนี 105% 108% 108% 100% 100%
ค่าความแตกต่าง (บาท/วัน) 24 34 34 2 ค่าพื้นฐาน