ปิด

แรงงานในประเทศไทย

จำนวนประชากรทั้งหมด 55.96 ล้านคน จำนวนแรงงาน 38.01 ล้านคน

ระดับการศึกษาของแรงงานในประเทศไทย

ระดับการศึกษา

หน่วย: ล้านคน

หน่วย: %

ไม่ได้รับการศึกษา 2.36 4.21
ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษา (ไม่ถึงชั้น ป.6) 13.40 23.95
ชั้นประถมศึกษา (ชั้น ป.6) 10.94 19.55
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้น ม.3) 10.08 18.02
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้น ม.6) 9.05 16.18
สูงกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 9.77 17.47
อื่นๆ 0.34 0.61
รวม 55.96 100

ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2017