ปิด

แรงงานในประเทศไทย

จำนวนประชากรทั้งหมด 55.02 ล้านคน จำนวนแรงงาน 39.38 ล้านคน

ระดับการศึกษาของแรงงานในประเทศไทย

ระดับการศึกษา

หน่วย: ล้านคน

หน่วย: %

ไม่ได้รับการศึกษา 20.14 51.14
ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษา (ไม่ถึงชั้น ป.6) 6.53 16.58
ชั้นประถมศึกษา (ชั้น ป.6) 4.55 11.55
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้น ม.3) 1.28 3.26
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้น ม.6) 1.82 4.61
สูงกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 5.07 12.87
รวม 39.38 100

ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2013