CLOSE

Big Cleaning for Our Environment

ผู้บริหารและตัวแทนของสวนอุตสาหกรรม 304 เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning for Our Environment ซึ่งจัดโดยบริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 เพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกรักในสิ่งแวดล้อม โดยมีบริษัทและชาวบ้านที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย