ปิด

สถานศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรี

5 Vocational Schools & 4 Universities Within 30 KM.

มหาวิทยาลัยในจังหวัดปราจีนบุรี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ การบริหารงานก่อสร้าง การจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ปริญญาตรี เทววิทยา (Theology)

สถานศึกษาวิชาชีพ ปวช. และ ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ปวช. และ ปวส. อิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยอาชีวศึกษา พณิชยการปราจีนบุรี ปวช. บัญชี บริหาร การค้าปลีก และการตลาด
วิทยาลัยเทคนิคกบินทร์บุรี ปวช. และ ปวส. บัญชี บริหาร อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล ซ่อมบำรุง และการค้าปลีก 
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน ปวช. และ ปวส. บัญชี บริหาร อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล ซ่อมบำรุง และการจัดการโรงแรม
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ปวช. และ ปวส. บัญชี บริหาร อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล และการท่องเที่ยว
วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรปราจีนบุรี ปวช. และ ปวส. บัญชี บริหาร อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล และการค้าปลีก

การฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือโดยสมาคมช่างเทคนิค

วิทยาลัยสารพัดช่าง หลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับไฟฟ้า เครื่องกล การเชื่อม และการบำรุงรักษาเครื่องจักร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หลักสูตรระยะสั้น การเชื่อมและบำรุงรักษาเครื่องกล

ที่มา: คณะกรรมการอาชีวศึกษา (2011)