ปิด

สถานศึกษาวิชาชีพ 5 แห่ง และมหาวิทยาลัย 4 แห่ง ในรัศมี 30 กิโลเมตร

5 Vocational Schools & 4 Universities Within 30 KM.

มหาวิทยาลัยในจังหวัดปราจีนบุรี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ การบริหารงานก่อสร้าง การจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ปริญญาตรี เทววิทยา (Theology)

สถานศึกษาวิชาชีพ ปวช. และ ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ปวช. และ ปวส. อุตสาหกรรมและช่างเทคนิค
วิทยาลัยอาชีวศึกษา พณิชยการปราจีนบุรี ปวช. บัญชีและบริหาร
วิทยาลัยเทคนิคกบินทร์บุรี ปวช. และ ปวส. บัญชี บริหาร
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ปวช. บัญชี บริหาร อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน ปวช. และ ปวส. เครื่องกล

การฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือโดยสมาคมช่างเทคนิค

วิทยาลัยสารพัดช่าง หลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับไฟฟ้า เครื่องกล การเชื่อม และการบำรุงรักษาเครื่องจักร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หลักสูตรระยะสั้น การเชื่อมและบำรุงรักษาเครื่องกล

ที่มา: คณะกรรมการอาชีวศึกษา (2011)