ปิด

แหล่งจ่ายไฟฟ้า

  • โรงผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ กำลังผลิต 670 เมกะวัตต์ ซึ่งครอบคลุมโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดใน 304 Industrial Park
  • โรงผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ กำลังผลิต 670 เมกะวัตต์ ซึ่งครอบคลุมโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดใน 304 Industrial Park

แหล่งจ่ายน้ำ

  • - อ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้นใหม่ความจุ 40 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้สามารถจ่ายน้ำได้ไม่จำกัดไปยังอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หรืออุตสาหกรรมที่มีน้ำเป็นหัวใจหลักในการผลิต
  • ระบบการจัดการน้ำที่ได้ประสิทธิภาพ พร้อมอุปกรณ์เก็บน้ำขนาดใหญ่สำหรับฤดูแล้ง
  • โรงกรองน้ำ 2 แห่ง พร้อมผลิตน้ำประปาได้ถึงวันละ 320,000 ลูกบาศก์เมตร

ระบบบำบัดน้ำเสีย

  • โรงบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ ความจุ 175,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
  • ระบบบำบัดน้ำเสียโดยไม่ปล่อยออกสู่ภายนอก โดยนำความรู้ทางชีวภาพมาประยุกต์ใช้
  • น้ำที่ผ่านการบำบัดและนำกลับมาใช้ใหม่ จะถูกใช้ไปในพื้นที่สีเขียว เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งแวดล้อมรอบด้านเกิดการปนเปื้อน
  • พัฒนาระบบการจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานราชการให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด