ปิด

แหล่งจ่ายไฟฟ้า

  • โรงผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ กำลังผลิตสูงสุด 50 เมกะวัตต์ ซึ่งครอบคลุมโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดใน 304 Industrial Park 2 เสริมด้วยกำลังการผลิตอีก 50 เมกะวัตต์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ.
  • ป้องกันปัญหาไฟฟ้าดับ ด้วยระบบไฟฟ้าสำรอง 24 ชั่วโมงจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ.

แหล่งจ่ายน้ำ

  • อ่างเก็บน้ำความจุ 6 ล้านลูกบาศก์เมตร
  • ระบบการจัดการน้ำที่ได้ประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถจ่ายน้ำได้แม้ในช่วงฤดูแล้งยาวนาน
  • โรงกรองน้ำประปาสะอาดได้มาตรฐาน พร้อมผลิตน้ำประปาได้ถึงวันละ 24,000 ลูกบาศก์เมตร

ระบบบำบัดน้ำเสีย

  • ะบบบำบัดน้ำเสียโดยไม่ปล่อยออกสู่ภายนอก โดยนำความรู้ทางชีวภาพมาประยุกต์ใช้
  • น้ำที่ผ่านการบำบัดและนำกลับมาใช้ใหม่ จะถูกใช้ไปในพื้นที่สีเขียว เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งแวดล้อมรอบด้านเกิดการปนเปื้อน
  • พัฒนาระบบการจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานราชการให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด